Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Regiunea: Centru, Judeţe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu

Finanțat de: Uniunea Europeană

Obiectivul general al proiectului: 

Dezvoltarea unui mecanism integrat de promovare a unei ocupări sustenabile și de calitate a foței de muncă a cel puțin 374 persoane care fac parte din categoria tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Servicul Public de Ocupare, cu rezidența în Regiunea Centru.

Obiectivul specific 1.1 “Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile” 

Obiectivul specific 1.2 “Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile”

Scopul proiectului vizează adresarea unor nevoi stringente ale grupului țintă, nevoi relevate în documentele strategice specifice, precum și combaterea problemelor cu care aceștia se confruntă, în momentul în care doresc să ocupe un loc de muncă, respectiv:

 • Nivelul scăzut de educație și pregătire profesională a tinerilor NEETs, la momentul tranziției către piața muncii;
 • Lipsa resurselor materiale/posibilităților financiare pentru finalizarea studiilor obligatorii;
 • Neconcordanța dintre calificările profesionale/experiența tinerilor NEETs și cerințele angajatorilor;
 • Dezvoltarea insuficientă a culturii muncii în rândul tinerilor și lipsa competențelor acestora privind identificarea și ocuparea unui loc de muncă.

Măsurile propuse vor genera beneficii pentru persoanele din grupul țintă, precum:

 • 420 de persoane (majoritatea tineri NEETs) vor fi informați și le va crește gradul de conștientizare, cu privire la necesitatea și importanța formării profesionale și a angajării, inclusiv a angajării pe cont propriu,
 • 304 tineri NEETs din categoriile de ocupabilitate B, C și D vor participa la cursurile de formare profesională, din care: 304 tineri – curs Competențe TIC, 187 de tineri – cursuri de nivel 2,
 • 70 de tineri NEETs din categoria de ocupabilitate A vor participa la cursuri de formare profesională în antreprenoriat,
 • 374 de tineri NEETs vor fi mediați pe piața muncii, din care minim 162 (peste 43%) își vor găsi un loc de muncă (inclusiv prin ocupare pe cont propriu),
 • 70 de tinerii NEETs din categoria de ocupabilitate A – ușor ocupabil  vor participa la cursuri de formare profesională în antreprenoriat și vor beneficia de serviciile de consultanță/mentorat pentru dezvoltarea antrenoriatului, iar 12 dintre aceștia își vor putea înființa întreprinderi, beneficiind de un ajutor de minimis de până la 25.000 Euro.

Activitățile propuse, care conduc la atingerea obiectivului general, sunt grupate într-un pachet integrat de măsuri active de ocupare (informare și conștientizare, consiliere profesională realizată de SPO, formare profesională, mediere pe piața muncii și antreprenoriat), în mod logic și cronologic, fiind direct corelate cu resursele materiale și umane (inclusiv cu atribuțiile echipei de proiect), rezultatele așteptate și indicatorii aferenți.

Efectele acțiunilor proiectului:

 • Creșterea gradului de inițiere, calificare, recalificare, specializare, certificare și pregătire profesională, prin susținerea, stimularea, sprijinirea, dobândirea noțiunilor teoretice și practice și certificarea competențelor, aptitudinilor și a abilităților de bază și transversale, profesionale și non-profesionale.
 • Serviciile de mediere a muncii și formarea pentru GT, se vor realiza în corelare cu nevoile și cerințele pieței muncii, generând astfel o forță de muncă cu un grad ridicat de calificare și specializare, favorizând astfel încadrarea pe un loc de muncă ce necesită competențe/abilități specifice, orientarea către dezvoltarea pe cont propriu a unei afaceri/dezvoltarea mediului de afaceri, lucru care va conduce la reducerea disparităților sociale.
 • Vor fi înființate întreprinderi care vor produce plus valoare și vor genera venituri la bugetul statului.
 • Vor exista șanse mult mai mari de angajabilitate și pentru tinerii din grupul țintă care nu vor fi beneficiari ai unui plan de afaceri câștigător al concursului de proiecte, datorită creșterii gradului de dezvoltare profesională și a calificărilor obținute în urma paticipării la cursuri.
 • Diversitatea intervențiilor răspunde nevoilor concrete de ocupare (creșterea gradului de specializare, angajabilitate și angajare pe cont propriu), dar se răsfrânge pe termen mediu și lung la nivelul familiei/gospodăriei și comunității.

Proiectul se implementează în Regiunea Centru, iar selectarea GT, 374 tineri NEETs cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la ANOFM, se va realiza EXCLUSIV în funcție de domiciliul/ rezidența GT vizat prin proiect.

Etapele de recrutare și monitorizare a grupului țintă

În prima etapă, se va derula informarea GT (întâlniri în comunitate, evenimente, interviuri telefonice sau „door-to door”, seminarii de informare și conștientizare, materiale promoționale, broșuri), portalul de recrutare, protocoale AJOFM/SPO. 

Cea de-a doua etapă este ca, în baza protocoloalelor semnate cu AJOFM-urile din regiunea de implementare, precum și în baza GT identificat în perioada de informare și promovare, care a fost înscris în SPO, să fie recrutați tinerii NEETS înregistrați la SPO; Experții de grup țintă, după identificare, vor colecta dosarele de GT (cu documentele stipulate în metodologie).  Pentru o bună desfășurarea a acestei etape, va fi stabilit și un program al depunerilor.

A treia etapă este cea de verificare a dosarelor și admiterea grupului țintă: pe baza documentelor depuse, persoanele vor fi selectate si înscrise în GT, pe principiul ”primul venit, primul servit”.

Mai multe informaţii despre proiect se pot obţine de la:

Beneficiar: E.CECA S.R.L.

Telefon/Fax: 0744 351 684, e-mail: e.ceca.iasi@gmail.com, Manager proiect: Aurel HUȚANU

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020