Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

POCU/82/3/7/105905


REGIUNEA DE IMPLEMENTARE: SUD MUNTENIA

Județele: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE:

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană prin promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale în rândul a 300 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) din regiunea Sud Muntenia (județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman), facilitând inițierea de noi afaceri, încurajându-se astfel antreprenoriatul și ocuparea pe cont propriu.

Obiectiv Specific 1. Încurajarea antreprenoriatului prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale. Realizarea acestui obiectiv constă în furnizarea unui program de formare profesională pe competențe antreprenoriale pentru un număr de 300 de persoane (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban, își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban din regiunea Sud Muntenia – regiunea în care se implementează proiectul. Din 300, 70 de persoane vor fi din categoria șomeri, 160 de persoane din categoria persoane inactive și 70 de persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă. În acelasi timp, cel puțin 150 (50%) dintre persoanele din grupul țintă vor fi femei.

Obiectiv Specific 2. Stimularea ocupării pe cont propriu prin finanțarea a 40 de planuri de afacere din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia și prin înființarea unui Hub de sprijin pentru inițierea și dezvoltarea organică și sustenabilă a afacerilor (poziționat strategic pentru a permite accesul facil tuturor potențialilor beneficiari din regiune). Beneficiul direct și real, rezultat prin atingerea acestui obiectiv, este reprezentat de înființarea a 40 de întreprinderi (în urma organizării unui concurs de idei de afacere), care prin intermediul Hub-ului vor beneficia de sprijin și asistență tehnică/ financiară pentru punerea în practică a planurilor de afacere. De asemenea, un alt beneficiu direct constă și în faptul că se vor crea cel puțin 80 locuri de muncă în cadrul celor 40 de startupuri înființate.

Obiectiv Specific  3. Promovarea culturii antreprenoriale în rândul a cel puțin 300 de persoane din grupul țintă, prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de antreprenoriat, precum și cu privire la principiile dezvoltării durabile, urmărind astfel asigurarea unui echilibru între aspectele legate de mediu, coeziune socială și creștere economică. Acest obiectiv va fi atins prin implementarea unei campanii de conștientizare și promovare a antreprenoriatului și principiilor dezvoltării durabile. Campania va cuprinde evenimente de informare cu privire la formarea antreprenorială, vor fi atinse subiecte legate de protecția mediului, eficiența energetică, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, biodiversitate, rezistența la dezastre, prevenirea și gestionarea riscurilor, egalitate de șanse. Informațiile vor fi diseminate prin intermediul materialelor de promovare și informare specifice, dar mai ales prin intermediul hub-ului ce va fi înființat (element de inovare ce va facilita accesul unui număr cât mai mare de persoane din grupul țintă la informație, prin organizarea de webinarii și sesiuni de informare pentru viitori antreprenori din cadrul proiectului).

GRUP ȚINTĂ:

Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de 300 de persoane fizice care se încadrează în una din următoarele categorii:

 șomeri;

 persoane inactive cu vârsta cuprinsă între 18-64 ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici cea aflată în șomaj (studenți, persoane casnice, pensionari în măsura în care pot fi încadrați într-una din categoriile de grup țintă eligibile ale apelului);

 persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titular ai întreprinderilor individuale și membri ai întreprinderilor familiale);

Totodată, pentru a fi eligibile, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban;

 au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Sud Muntenia.

Din 300, 70 de persoane vor fi din categoria șomeri, 160 de persoane din categoria persoane inactive și 70 de persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă. În același timp, cel puțin 150 (50%) dintre persoanele din grupul țintă vor fi femei.

ACTIVITĂȚI:

A1. Managementul proiectului

ETAPA a I-a – Formarea antreprenorială

Formarea antreprenorială este una din cele mai importante și complexe activități ale proiectului.

(ianuarie 2018 – decembrie 2018)

A2.1. Informarea publicului

A2.2. Selectarea grupului țintă

A2.3. Derularea programului de formare antreprenorială

A2.4. Selectarea planurilor de afacere

A2.5. Efectuarea stagiilor de practică

Prin aceste subactivități vor fi informate, selectate și instruite persoanele din GT în vederea înființării și derulării activităților unei firme, planificarea/conducerea eficientă a afacerilor ce urmează a fi înființate.

Această primă etapă a proiectului se va derula pe o perioadă de 12 luni (L1-L12).

ETAPA a II-a – Implementarea planurilor de afaceri

(ianuarie 2019 – iunie 2020)

A3.1. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/consultanță/ mentorat

A3.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor

A3.3. Monitorizarea funcționării afacerilor înființate

Aceste subactivități au rolul de a sprijini beneficiarii planurilor de afaceri selectate în vederea demarării activității, prin furnizarea de servicii de consultanță în diferite domenii de interes pentru beneficiari.  Persoanele ale căror planuri de afacere vor fi selectate în cadrul primei etape vor primi sprijin financiar, sub formă de ajutor de minimis, în valoare de 40.000 euro, în scopul de a pune în aplicare planul lor de afacere.

Această activitate se va desfășura pe o perioadă de 18 luni (L13-L30).

ETAPA a III-a – Monitorizarea afacerilor înființate în perioada de sustenabilitate

(iulie 2020 – decembrie 2020)

A4.1 Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în perioada de sustenabilitate (L31-L36).

REZULTATE PRECONIZATE:

 300 de persoane identificate și recrutate (cel puțin 20 de persoane identificate și recrutate din fiecare județ al Regiunii de implementare);

 300 de persoane din grupul țintă participante la cursul de formare antreprenorială;

 40 de participanți la stagiile de practică;

 înființarea unui HUB de sprijin pentru viitorii antreprenori;

 30 evenimente de informare și promovare (conferințe, ateliere de lucru, webinarii, videoconferințe, etc);

 40 de planuri de afacere selectate (cel puțin 2 planuri de afacere selectate din fiecare județ al regiunii de implementare);

 40 de firme finanțate cu 40.000 euro fiecare.

BUGET:

Valoarea totală a proiectului este de 11.757.901,42 lei

Lider de parteneriat: Fundația ADEPT Transilvania: 5.382.842,84 lei

Partener 1: SC E.CECA SRL: 3.210.117,22 lei

Partener 2: Asociația ASURA: 3.164.941,36 lei


”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro